Gần như trăm con như một, cứ mỗi lần phá hoại một thứ gì đó, chó sẽ trưng ra bộ mặt rất hối lỗi. Và đây là ý nghĩa thực sự của hành vi đó.