Đại diện Grab có cơ sở để tự tin cho rằng công ty này đang đứng đầu về ứng dụng đặt xe trên di động.;