Bạn đã cài bao nhiêu trong số các ứng dụng dưới đây trên dế yêu của mình?;